Γνωρίζοντας τις ελληνικές ποικιλίες ελιάς!

Στα πλαίσια του έργου ΕΛΙΑΔΑ Τ2ΕΔΚ-01315 αναπτύχθηκε βάση δεδομένων με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο. Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 21 μορφολογικά χαρακτηριστικά του καρπού 25 Ελληνικών ποικιλιών ελιάς. Τα χαρακτηριστικά καθορίστηκαν με τη βοήθεια ημιαυτόνομων αλγορίθμων σε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης.

Η μορφολογική ανάλυση μπορεί να αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για το χαρακτηρισμό και τη διάκριση των ποικιλιών.

Σημείωση για τους χρήστες:

  • Θέση a αναφέρεται στη θέση όπου οι καρποί εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ασυμμετρία τους. Θέση b επιτυγχάνεται στρέφοντας τον καρπό 90◦ από τη θέση a.
  • Τα δεδομένα του πίνακα αποτελούν το μέσο όρο και την τυπική απόκλιση των μορφολογικών χαρακτηριστικών συγκεκριμένου αριθμού καρπών ανά ποικιλία.

Measurements

wdt_ID Ποικιλία Ελιάς Θέση Area Perimeter Height Max transverse diameter Min distance between transversal diameter and contour Vertical symmetry Transversal symmetry Shape index Major axis of the ellipse Minor axis of the ellipse Nipple height Area of the nipple Distance of the upper part of the nipple Average curvature of the base Average curvature of the apex Average curvature of the nipple Average circularity of the fruit Average circularity of the ellipse Circularity ratio Nipple idx Nipple Yes=1 or No=0 Φωτογραφία καρπού
1 Arbequina a 25.623,00 57.337,00 18.897,00 16.858,00 7.529,00 4.337,00 4.459,00 11.216,00 19.136,00 17.078,00 2.512,00 440,00 5.200,00 64,00 86,00 13/02/0173 9.765,00 9.943,00 9.820,00 9.975,00 0 Arbequina
2 Arbosana a 22.023,00 53.152,00 17.931,00 15.215,00 6.884,00 4.475,00 4.530,00 11.802,00 18.189,00 15.388,00 1.412,00 130,00 2.887,00 60,00 75,00 13/02/2023 9.754,00 9.886,00 9.867,00 9.968,00 1 Arbosana
3 Αρβανιτοελία a 84.900,00 108.467,00 41.485,00 26.388,00 10.761,00 4.612,00 4.060,00 15.786,00 41.241,00 26.384,00 2.269,00 317,00 4.622,00 70,00 57,00 13/02/2023 9.035,00 9.271,00 9.746,00 9.928,00 1 Αρβανιτοελία
4 Ασπροελία Αλεξανδρούπολης a 38.003,00 69.870,00 23.621,00 20.559,00 9.440,00 4.702,00 4.592,00 11.515,00 23.631,00 20.498,00 2.321,00 262,00 4.574,00 64,00 67,00 13/02/2023 9.761,00 9.912,00 9.848,00 9.917,00 1 Ασπροελία Αλεξανδρούπολης
5 Γαϊδουροελιά a 86.213,00 106.770,00 39.502,00 27.731,00 12.670,00 4.902,00 4.576,00 14.257,00 39.446,00 27.766,00 2.228,00 343,00 5.219,00 55,00 53,00 13/02/0085 9.462,00 9.543,00 9.916,00 9.985,00 0 Γαϊδουροελιά
6 Θιακή a 19.602,00 51.034,00 18.834,00 13.485,00 6.285,00 4.339,00 4.664,00 13.975,00 18.660,00 13.420,00 1.869,00 205,00 3.749,00 94,00 101,00 13/02/2023 9.445,00 9.598,00 9.841,00 9.974,00 0 Θιακή
7 Θρουμπολιά a 47.005,00 77.745,00 27.164,00 22.055,00 10.456,00 4.805,00 4.743,00 12.321,00 27.127,00 22.024,00 3.105,00 340,00 5.789,00 66,00 67,00 13/02/0082 9.740,00 9.828,00 9.910,00 9.980,00 0 Θρουμπολιά
8 Καλαμών a 54.307,00 87.023,00 32.929,00 20.646,00 8.440,00 4.163,00 4.092,00 15.975,00 33.373,00 20.912,00 1.680,00 207,00 3.988,00 67,00 59,00 13/02/2023 8.961,00 9.218,00 9.719,00 9.937,00 1 Καλαμών
9 Καριδοελιά - Τροιζινίας a 88.355,00 107.910,00 39.119,00 29.113,00 13.040,00 4.440,00 4.477,00 13.463,00 38.722,00 29.130,00 2.845,00 594,00 6.880,00 48,00 53,00 13/02/2023 9.521,00 9.690,00 9.826,00 9.955,00 1 Καριδοελιά - Τροιζινίας
10 Καριδοελιά - Χαλκιδικής a 32.527,00 65.139,00 23.169,00 17.998,00 8.031,00 4.634,00 4.462,00 12.895,00 22.932,00 18.053,00 1.619,00 170,00 3.243,00 72,00 79,00 13/02/0189 9.599,00 9.780,00 9.815,00 9.876,00 1 Καριδοελιά - Χαλκιδικής
11 Κοθρέϊκη a 36.363,00 69.190,00 25.042,00 18.682,00 8.559,00 4.684,00 4.579,00 13.426,00 24.828,00 18.684,00 1.797,00 224,00 4.059,00 76,00 81,00 13/02/0167 9.530,00 9.691,00 9.834,00 9.956,00 1 Κοθρέϊκη
12 Κορονέϊκη a 15.095,00 45.586,00 17.480,00 11.644,00 5.253,00 4.257,00 4.514,00 15.017,00 16.888,00 11.501,00 1.459,00 202,00 2.919,00 84,00 83,00 13/02/2023 9.113,00 9.464,00 9.628,00 9.817,00 1 Κορονέϊκη
13 Κουτσουρελιά a 32.718,00 65.933,00 24.084,00 17.664,00 8.136,00 4.762,00 4.598,00 13.631,00 23.628,00 17.590,00 1.902,00 244,00 3.644,00 77,00 62,00 13/02/0173 9.385,00 9.676,00 9.699,00 9.730,00 1 Κουτσουρελιά
14 Λευκοελιά Σερρών a 60.709,00 89.202,00 31.437,00 24.603,00 11.604,00 4.900,00 4.716,00 12.818,00 31.317,00 24.623,00 3.251,00 382,00 6.203,00 62,00 62,00 13/02/2023 9.563,00 9.765,00 9.795,00 9.965,00 1 Λευκοελιά Σερρών
15 Λιανομάνακο Τυρού a 27.672,00 59.878,00 20.578,00 16.639,00 7.482,00 4.398,00 4.492,00 12.370,00 20.951,00 16.813,00 2.931,00 635,00 5.832,00 59,00 73,00 13/02/0091 9.653,00 9.814,00 9.836,00 9.973,00 0 Λιανομάνακο Τυρού
16 Μαστοειδής a 26.874,00 62.537,00 24.539,00 14.709,00 5.894,00 4.409,00 3.993,00 16.700,00 23.699,00 14.645,00 1.325,00 258,00 2.690,00 107,00 80,00 13/02/0374 8.590,00 9.176,00 9.362,00 9.085,00 1 Μαστοειδής
17 Μαστοειδής n-k Γίγας a 32.793,00 66.774,00 25.170,00 17.374,00 7.184,00 4.822,00 4.124,00 14.497,00 24.410,00 17.199,00 1.331,00 184,00 2.854,00 107,00 78,00 13/02/2023 9.209,00 9.545,00 9.647,00 9.655,00 1 Μαστοειδής n-k Γίγας
18 Μαυροελιά Σερρών a 63.685,00 90.340,00 30.698,00 26.118,00 11.953,00 4.704,00 4.581,00 11.757,00 30.837,00 26.209,00 3.407,00 669,00 6.731,00 51,00 59,00 13/02/0093 9.749,00 9.894,00 9.854,00 9.961,00 1 Μαυροελιά Σερρών
19 Μεγάρων a 43.769,00 76.531,00 28.535,00 20.204,00 8.816,00 4.729,00 4.365,00 14.122,00 27.801,00 20.092,00 1.686,00 235,00 3.551,00 78,00 75,00 13/02/2023 9.369,00 9.610,00 9.749,00 9.837,00 1 Μεγάρων
20 Μοθονιά Αιγιαλείας a 25.326,00 58.445,00 21.753,00 15.049,00 6.724,00 4.438,00 4.471,00 14.465,00 21.567,00 15.028,00 1.422,00 147,00 3.087,00 100,00 99,00 13/02/2023 9.299,00 9.520,00 9.767,00 9.902,00 1 Μοθονιά Αιγιαλείας
21 Ντόπια Ατσιχόλου a 26.029,00 58.916,00 22.132,00 15.287,00 7.112,00 4.451,00 4.649,00 14.494,00 21.778,00 15.216,00 2.231,00 267,00 4.269,00 81,00 79,00 13/02/2023 9.383,00 9.523,00 9.852,00 9.961,00 1 Ντόπια Ατσιχόλου
22 Πλεξιδένια a 28.856,00 61.299,00 21.883,00 16.611,00 7.776,00 4.904,00 4.681,00 13.169,00 21.887,00 16.750,00 1.782,00 138,00 3.268,00 66,00 73,00 13/02/0160 9.621,00 9.733,00 9.886,00 9.964,00 1 Πλεξιδένια
23 Ραχάτη a 30.597,00 64.407,00 23.897,00 16.734,00 7.273,00 4.345,00 4.347,00 14.287,00 23.516,00 16.715,00 1.866,00 250,00 3.544,00 79,00 77,00 13/02/2023 9.258,00 9.565,00 9.679,00 9.793,00 1 Ραχάτη
24 Σμερτολιά a 23.116,00 54.718,00 19.221,00 15.043,00 7.146,00 5.125,00 4.749,00 12.795,00 19.401,00 15.138,00 1.788,00 144,00 3.668,00 69,00 69,00 13/02/2023 9.669,00 9.760,00 9.906,00 9.973,00 0 Σμερτολιά
25 Τραγοελιά a 17.720,00 48.677,00 17.869,00 12.885,00 5.780,00 4.236,00 4.478,00 13.883,00 17.709,00 12.816,00 1.430,00 139,00 3.106,00 102,00 103,00 13/02/2023 9.372,00 9.611,00 9.751,00 9.880,00 1 Τραγοελιά
26 Arbequina b 25.430,00 57.126,00 18.850,00 16.728,00 7.368,00 4.277,00 4.406,00 11.274,00 19.176,00 16.902,00 2.210,00 500,00 5.339,00 73,00 84,00 13/02/2023 9.864,00 9.935,00 9.833,00 9.982,00 0 Arbequina
27 Arbosana b 22.086,00 53.298,00 17.978,00 15.159,00 6.670,00 4.453,00 4.399,00 11.878,00 18.311,00 15.337,00 1.693,00 208,00 3.446,00 57,00 72,00 13/02/2023 9.822,00 9.873,00 9.861,00 9.981,00 0 Arbosana
28 Αρβανιτοελία b 85.457,00 108.450,00 41.935,00 26.448,00 12.032,00 4.470,00 4.539,00 15.906,00 41.355,00 26.348,00 2.664,00 540,00 5.879,00 68,00 57,00 13/02/2023 9.474,00 9.263,00 9.824,00 9.956,00 1 Αρβανιτοελία
29 Ασπροελία Αλεξανδρούπολης b 43.701,00 74.729,00 24.524,00 22.652,00 10.166,00 4.719,00 4.498,00 10.849,00 24.588,00 22.628,00 2.725,00 408,00 5.123,00 51,00 63,00 13/02/2023 9.924,00 9.965,00 9.842,00 9.937,00 1 Ασπροελία Αλεξανδρούπολης
30 Γαϊδουροελιά b 85.126,00 106.165,00 39.174,00 27.448,00 12.787,00 4.991,00 4.658,00 14.279,00 39.266,00 27.530,00 2.473,00 429,00 5.403,00 58,00 54,00 13/02/2023 9.730,00 9.535,00 9.913,00 9.985,00 0 Γαϊδουροελιά
31 Θιακή b 19.802,00 51.266,00 18.943,00 13.381,00 6.177,00 4.273,00 4.619,00 14.172,00 18.872,00 13.386,00 2.094,00 231,00 4.064,00 96,00 105,00 13/02/0172 9.660,00 9.565,00 9.881,00 9.986,00 0 Θιακή
32 Θρουμπολιά b 47.012,00 77.934,00 27.007,00 22.120,00 10.006,00 4.738,00 4.525,00 12.216,00 27.035,00 22.104,00 3.080,00 561,00 5.973,00 53,00 66,00 13/02/0098 9.842,00 9.839,00 9.852,00 9.978,00 0 Θρουμπολιά
33 Καλαμών b 53.054,00 85.951,00 32.922,00 20.233,00 8.969,00 4.435,00 4.431,00 16.292,00 33.088,00 20.441,00 2.583,00 454,00 5.197,00 61,00 65,00 13/02/2023 9.405,00 9.174,00 9.784,00 9.972,00 1 Καλαμών
34 Καριδοελιά - Τροιζινίας b 87.017,00 107.144,00 38.982,00 29.068,00 13.400,00 4.621,00 4.611,00 13.435,00 38.320,00 28.975,00 3.206,00 701,00 6.985,00 47,00 52,00 13/02/2023 9.755,00 9.701,00 9.805,00 9.953,00 1 Καριδοελιά - Τροιζινίας
35 Καριδοελιά - Χαλκιδικής b 33.283,00 65.826,00 23.479,00 18.068,00 8.330,00 4.601,00 4.610,00 13.024,00 23.321,00 18.160,00 2.213,00 255,00 4.005,00 70,00 82,00 13/02/0173 9.764,00 9.760,00 9.855,00 9.926,00 1 Καριδοελιά - Χαλκιδικής
36 Κοθρέϊκη b 35.868,00 68.857,00 24.832,00 18.609,00 8.312,00 4.852,00 4.466,00 13.367,00 24.641,00 18.565,00 2.241,00 265,00 4.702,00 69,00 79,00 13/02/2023 9.702,00 9.692,00 9.791,00 9.976,00 0 Κοθρέϊκη
37 Κορονέϊκη b 14.703,00 45.021,00 17.417,00 11.425,00 5.345,00 4.319,00 4.678,00 15.249,00 16.755,00 11.269,00 1.540,00 215,00 2.993,00 97,00 93,00 13/02/2023 9.394,00 9.430,00 9.647,00 9.855,00 1 Κορονέϊκη
38 Κουτσουρελιά b 32.227,00 65.238,00 23.865,00 17.365,00 7.779,00 4.699,00 4.487,00 13.738,00 23.533,00 17.366,00 1.459,00 163,00 3.105,00 59,00 64,00 13/02/0167 9.622,00 9.657,00 9.774,00 9.852,00 1 Κουτσουρελιά
39 Λευκοελιά Σερρών b 61.537,00 89.532,00 31.951,00 24.395,00 11.298,00 4.777,00 4.635,00 13.132,00 31.941,00 24.469,00 2.787,00 397,00 5.619,00 61,00 61,00 13/02/2023 9.774,00 9.722,00 9.873,00 9.955,00 1 Λευκοελιά Σερρών
40 Λιανομάνακο Τυρού b 28.094,00 60.479,00 21.042,00 16.788,00 7.224,00 4.249,00 4.302,00 12.533,00 21.240,00 16.860,00 3.107,00 577,00 6.511,00 69,00 78,00 13/02/2023 9.784,00 9.796,00 9.812,00 9.982,00 0 Λιανομάνακο Τυρού
41 Μαστοειδής b 27.489,00 62.772,00 24.823,00 14.898,00 6.713,00 4.608,00 4.513,00 16.700,00 23.814,00 14.794,00 1.470,00 270,00 2.756,00 105,00 85,00 13/02/2023 9.122,00 9.189,00 9.485,00 9.400,00 1 Μαστοειδής
42 Μαστοειδής n-k Γίγας b 31.429,00 64.394,00 24.516,00 16.694,00 7.752,00 4.797,00 4.657,00 14.577,00 23.702,00 16.510,00 1.406,00 190,00 2.814,00 121,00 99,00 13/02/2023 10.123,00 9.527,00 9.746,00 9.813,00 1 Μαστοειδής n-k Γίγας
43 Μαυροελιά Σερρών b 61.011,00 88.498,00 30.011,00 25.614,00 11.727,00 4.760,00 4.578,00 11.733,00 30.107,00 25.741,00 2.980,00 431,00 6.310,00 56,00 61,00 13/02/2023 9.836,00 9.897,00 9.842,00 9.959,00 1 Μαυροελιά Σερρών
44 Μεγάρων b 43.845,00 76.390,00 28.472,00 20.279,00 9.479,00 4.815,00 4.672,00 14.035,00 27.729,00 20.148,00 1.748,00 245,00 3.613,00 81,00 72,00 13/02/2023 9.588,00 9.624,00 9.788,00 9.867,00 1 Μεγάρων
45 Μοθονιά ελιάς b 24.190,00 56.954,00 21.117,00 14.573,00 6.654,00 4.401,00 4.565,00 14.494,00 21.058,00 14.654,00 1.627,00 178,00 3.364,00 97,00 104,00 13/02/2023 9.612,00 9.517,00 9.827,00 9.945,00 1 Μοθονιά Αιγιαλείας
46 Ντόπια Ατσιχόλου b 25.496,00 58.274,00 21.952,00 15.089,00 7.018,00 4.494,00 4.653,00 14.543,00 21.589,00 15.030,00 1.976,00 241,00 4.126,00 82,00 76,00 13/02/2023 9.714,00 9.519,00 9.873,00 9.979,00 0 Ντόπια Ατσιχόλου
47 Πλεξιδένια b 28.733,00 61.169,00 21.865,00 16.581,00 7.865,00 4.951,00 4.743,00 13.189,00 21.821,00 16.726,00 1.644,00 107,00 2.999,00 65,00 71,00 13/02/2023 9.765,00 9.734,00 9.880,00 9.957,00 1 Πλεξιδένια
48 Ραχάτη b 32.048,00 65.682,00 24.479,00 17.001,00 7.741,00 4.475,00 4.554,00 14.397,00 24.073,00 17.024,00 2.177,00 309,00 4.088,00 82,00 81,00 13/02/0199 9.622,00 9.557,00 9.752,00 9.867,00 1 Ραχάτη
49 Σμερτολιά b 22.504,00 54.138,00 19.028,00 14.657,00 6.759,00 5.085,00 4.607,00 12.995,00 19.309,00 14.798,00 1.456,00 122,00 3.473,00 66,00 71,00 13/02/0379 9.772,00 9.729,00 9.879,00 9.967,00 0 Σμερτολιά
50 Τραγοελιά b 17.789,00 48.607,00 17.883,00 12.851,00 5.862,00 4.253,00 4.566,00 13.931,00 17.739,00 12.821,00 2.011,00 271,00 4.141,00 95,00 111,00 13/02/0191 9.613,00 9.608,00 9.825,00 9.972,00 1 Τραγοελιά
Ποικιλία Ελιάς Θέση Nipple Yes=1 or No=0
Skip to content