Το εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας ΓΠΑ για το έργο ΕΛΙΑΔΑ

Το εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει στο έργο με τίτλο «Χαρακτηρισμός και αξιοποίηση γενετικού υλικού ελιάς με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την παραγωγή υψηλής διατροφικής και οργανοληπτικής αξίας προϊόντων ελαιόλαδου» το οποίο εντάσσεται στη Δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ με κωδικό Τ2ΕΔΚ – 01315 και ακρωνύμιο ΕΛΙΑΔΑ.

Η συνεισφορά του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας του ΓΠΑ στο συγκεκριμένο έργο κινείται κυρίως σε δύο άξονες. Ερευνώνται βιομόρια τα οποία εμπλέκονται στην αντιοξειδωτική δράση του ελαιολάδου σε επίπεδο γονιδιακό, βιοχημικό και μεταβολομικό για την κατανόηση/ταυτοποίηση τους οι οποίοι προσδίδουν τα ευεργετικά για την υγεία χαρακτηριστικά του ελαιολάδου. Οι αναλύσεις αυτές αναμένεται να ρίξουν φως στο μοριακό και βιοχημικό υπόβαθρο της βιοσύνθεσης τοκοφερολών, φαινολικών ενώσεων και σεκοϊριδοειδών (π.χ. ολευρωπαΐνη) και να οδηγήσουν μακροπρόθεσμα στην παραγωγή ελαιόλαδων με βελτιωμένα χαρακτηριστικά.

Επίσης μελετάται η παραλλακτικότητα επιγονιδιωματικών τροποποιήσεων (μεθυλιώσεις στο επίπεδο του DNA και των ιστονών) μεταξύ συγκεκριμένων ποικιλιών ελιάς οι οποίες είναι ανθεκτικές σε αβιοτικές καταπονήσεις. Αυτή η προσέγγιση θα αναδείξει γονίδια που αποτελούν την μοριακή αιτιολογία διαφορικών αποκρίσεων σε καταπονήσεις άμεσα σχετιζόμενες με την επικείμενη κλιματική αλλαγή. Στα πλαίσια των παραπάνω ερευνητικών στόχων πραγματοποιούνται πειραματικοί χειρισμοί έκθεσης επιλεγμένων ανθεκτικών ποικιλιών ελιάς σε καταπονήσεις, απομονώνονται νουκλεϊκά οξέα (DNA & RNA) και ακολουθούν μοριακές αναλύσεις. Επίσης έχουν ταυτοποιηθεί γονίδια-στόχοι που εμπλέκονται στην βιοσύνθεση αντιοξειδωτικών ουσιών, και πραγματοποιείται έκφραση των συγκεκριμένων ενζύμων με στόχο τον βιοχημικό χαρακτηρισμό τους.

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 01315)»

Δημοσιεύσεις των Δελτίων Τύπου

Skip to content