Ανάπτυξη φαινομικής βάσης δεδομένων για το έργο ΕΛΙΑΔΑ

Το έργο με τίτλο “ Χαρακτηρισμός και αξιοποίηση γενετικού υλικού ελιάς με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την παραγωγή υψηλής διατροφικής και οργανοληπτικής αξίας προϊόντων ελαιόλαδου ”, ακρωνύμιο ΕΛΙΑΔΑ και κωδικό Τ2ΕΔΚ-01315 συνεχίζει να υλοποιείται με μεγάλη επιτυχία. Στο έργο χρησιμοποιούνται σύγχρονες πειραματικές προσεγγίσεις για τον χαρακτηρισμό και την ανάδειξη των ελληνικών ποικιλιών ελιάς.
Στα πλαίσια της έρευνας του έργου ΕΛΙΑΔΑ, για τον φαινοτυπικό χαρακτηρισμό των ελληνικών ποικιλιών ελιάς, αναπτύχθηκε διαδικτυακή βάση δεδομένων με σκοπό την εύκολη αποθήκευση, πρόσβαση και ανάκτηση σημαντικών μορφολογικών παραμέτρων για το φαινοτυπικό χαρακτηρισμό 25 ελληνικών ποικιλιών ελιάς. Η διαδικτυακή βάση δεδομένων αναπτύχθηκε από τον φορέα του έργου AVMap GIS A.E. και φιλοξενείται σε server της εταιρείας. Τα δεδομένα της βάσης δεδομένων παραχωρήθηκαν στην AVMap GIS A.E. από το συντονιστή φορέα το Τμήμα Γενετικής Βιοτεχνολογίας Οπωροκηπευτικών του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων.

Η διαδικτυακή βάση δεδομένων προσφέρει
✓ Εύκολη ανάκτηση και εξαγωγή των δεδομένων.
✓ Αυτόματη αποθήκευση δεδομένων σε cloud.
✓ Ασφάλεια δεδομένων με χρήση κωδικών για την εισαγωγή στο σύστημα.
Στη διαδικτυακή βάση δεδομένων περιέχονται 21 φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του καρπού ελληνικών ποικιλιών όπως ύψος, εγκάρσια συμμετρία, καμπυλότητα, απουσία ή παρουσία θηλής κ.α.. Ο υπολογισμός των χαρακτηριστικών αυτών έχει προέλθει με τη βοήθεια ημιαυτόνομων αλγορίθμων σε φωτογραφίες υψηλής οι οποίες έχουν προστεθεί και είναι διαθέσιμες στη βάση δεδομένων.

Μπορείτε να δείτε τη βάση δεδομένων εδώ

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 01315)»

Δημοσιεύσεις των Δελτιών Τύπου

agrocapital.gr
inews.gr
oncamera.gr
Skip to content