Τι γνωρίζετε για το ΕΛΙΑΔΑ;

Ένα πολύ σημαντικό έργο για την ελληνική γεωργία και συγκεκριμένα για την καλλιέργεια της ελιάς, υλοποιείται από τον Οκτώβριο 2020 στη Λακωνία. Το έργο με τίτλοΧαρακτηρισμός και αξιοποίηση γενετικού υλικού ελιάς με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την παραγωγή υψηλής διατροφικής και οργανοληπτικής αξίας προϊόντων ελαιόλαδουεντάσσεται στη Δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ με κωδικό Τ2ΕΔΚ – 01315 και ακρωνύμιο ΕΛΙΑΔΑ.

Που στοχεύει το έργο;

Γιατί είναι σημαντικό έργο;

Μεθοδολογίες;

 

Κάτι παραπάνω;

Η περιοχή μελέτης

2 πειραματικοί αγροί στις περιοχές Χαλάσματα και Θρουμπίστρα Λακωνίας

Συμπερασματικά

Νέα – Επικοινωνία

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 01315)»

Δείτε τις δημοσιεύσεις των Δελτίων Τύπου:

Skip to content