Η προστασία του γενετικού υλικού της ελιάς

Ένα πολύ σημαντικό έργο για την ελληνική γεωργία και συγκεκριμένα για την καλλιέργεια της ελιάς, υλοποιείται από τον Οκτώβριο 2020 στη Λακωνία. Το έργο με τίτλο ‘Χαρακτηρισμός και αξιοποίηση γενετικού υλικού ελιάς με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την παραγωγή υψηλής διατροφικής και οργανοληπτικής αξίας προϊόντων ελαιόλαδου’ εντάσσεται στη Δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ με κωδικό Τ2ΕΔΚ – 01315 και ακρωνύμιο ΕΛΙΑΔΑ. Το έργο επικεντρώνεται στην προστασία του Ελληνικού γενετικού υλικού ελιάς μέσω του χαρακτηρισμού του με σύγχρονα, καινοτόμα εργαλεία γονιδιωματικής, φαινομικής, μεταβολομικής και γενετικής. Επίσης, στοχεύει στην αξιοποίηση του με χρήση κλασσικών αλλά και καινοτόμων αγρονομικών και γενετικών προσεγγίσεων που θα διαφοροποιήσουν και θα βελτιώσουν το τελικό προϊόν και την καλλιέργεια προσδίδοντας επιθυμητά αγρονομικά, διατροφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά άμεσης σύνδεσης με το ντόπιο περιβάλλον και την ενδοποιότητα.

Ο στόχος του έργου θα βασιστεί στην αξιολόγηση γενετικού υλικού ελιάς για αντοχή σε αβιοτικές καταπονήσεις όπως ψύχος, πλημμύρες, ξηρασία και στον εμβολιασμό των δύο πιο σημαντικών ελληνικών ποικιλιών της Κορωνέικης και της Καλαμών, σε υποκείμενα που προσδίδουν αντοχή σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες όπως η ξηρασία. Αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση ενός από τα κυριότερα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, την κλιματική αλλαγή. Η δημιουργία νέων υβριδίων ανθεκτικών στην αβιοτική καταπόνηση θα οδηγήσει στη επιλογή και στον σχεδιασμό της βέλτιστης στρατηγικής διασταυρώσεων για παραγωγή νέων ποικιλιών υψηλής αντοχής στην επερχόμενη κλιματική αλλαγή.

Οι στόχοι του έργου επεκτείνονται και στην αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελαιόλαδων που θα παραχθούν κατά την διάρκεια του προγράμματος. Θα πραγματοποιηθεί συγκριτική ανάλυση των ποιοτικών, βιοχημικών, οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των ελαιόλαδων επιλεκτικών Ελληνικών ποικιλιών και αυτών που θα παραχθούν μέσω της αξιοποίησης του γενετικού υλικού ελιάς.

Το έργο αποτελεί σύμπραξη 3 ιδιωτικών (Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας Μάρακας-Ελαιουργείο-Καλλιέργεια, AVMap GIS A.E.) και 2 ερευνητικών φορέων (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Όλοι οι φορείς έχουν μεγάλη εμπειρία τόσο σε θέματα καλλιέργειας και ανάλυσης του γενετικού υλικού της ελιάς όσο και στην υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων δημοσιότητας.

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 01315)»

Δημοσιεύσεις των Δελτίων Τύπου

Skip to content